Endringer i åndsverksloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv)

Prop. 54 L (2013-2014), Innst. 201 L (2013-2014), Lovvedtak 52 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 20.05.2014 Innst. 201 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i åndsverksloven i forbindelse med gjennomføringen av EUs vernetidsdirektiv. Endringene gjelder regler om vernetid, både for opphavsrett og nærstående rettigheter. Når det gjelder opphavsrettens vernetid er det i tråd med direktivet innført en spesialregel for beregning av vernetiden for musikkverk med tekst (og som flere har bidratt til). En annen endring gjelder forlenget vernetid for lydopptak av utøvende kunstneres fremføringer og for tilvirkers rettigheter i lydopptak. Et av hovedformålene som angis i direktivet, er å bedre den økonomiske situasjonen til utøvende kunstnere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 05.06.2014