Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 268 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny konfliktrådslov. Loven retter seg både mot sivile saker og straffesaker. Hoveddelen av loven retter seg mot bruk av gjenopprettende prosess i straffesaker. Loven omfatter både en ny straffart, ungdomsstraff, og en ny strafferettslig reaksjon for unge lovbrytere, omtalt som ungdomsoppfølging.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.06.2014