Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner

Dokument 3:9 (2013-2014), Innst. 42 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.11.2014 Innst. 42 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner. Undersøkelsen viser at belastningen på forsvarets personell ifm utenlandstjeneste er høy. Riksrevisjonen har trukket opp flere anbefalinger til Forsvarsdepartementet, og komiteen slutter seg til disse. Komiteen har bl. a. merket seg at en av de største utfordringene for veteraner ligger i kontakten med det sivile hjelpeapparatet. Komiteen har videre merket seg at det generelt er store variasjoner mellom de ulike distriktspsykiatriske sentrene når det gjelder ventetid m.m. Komiteen viser til at oppfølgingsplanen "I tjeneste for Norge" har som mål å redusere saksbehandlingstiden for krav om kompensasjon for psykiske belastningsskader og er fornøyd med de tiltak statsråden har skissert i planen med sikte på å bedre de forhold som har medført svakheter som er avdekket i Riksrevisjonens undersøkelse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2014