Endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd)

Prop. 12 L (2014-2015), Innst. 151 L (2014-2015), Lovvedtak 41 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.02.2015 Innst. 151 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til endringsforslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 03.03.2015