Endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning)

Prop. 47 L (2014-2015), Innst. 188 L (2014-2015), Lovvedtak 50 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.03.2015 Innst. 188 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven som gjelder terminvis utbetaling av menerstatning og utmåling av menerstatning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 24.03.2015