Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven)

Prop. 44 L (2014-2015), Innst. 220 L (2014-2015), Lovvedtak 62 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i Stortingets presidentskap (utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 26.03.2015 Innst. 220 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 05.05.2015