Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 26.03.2015 Innst. 224 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt de endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i spesialisthelsetjenesteloven som er nødvendige for å innføre fritt behandlingsvalg for pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Vedtaket ble støttet av regjeringspartiene og av Kristelige Folkeparti og Venstre. Arbeiderpartiet støttet endring i pasient- og brukerrettighetsloven som gir hjemmel til de regionale helseforetakene til å delegere myndighet til å tildele pasient- og brukerrettigheter til virksomheter de har inngått avtale med.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 28.04.2015