Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg)

Dette dokument

  • Innst. 224 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 56 L (2014–2015)
  • Dato: 26.03.2015
  • Utgiver: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 45

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 26. mars 2015

Kari Kjønaas Kjos

Tone Wilhelmsen Trøen

leder

ordfører