Stortinget - Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10

Dato: 29.01.2015

Referatsaker

Sak nr. 5 [12:32:14]

Referat

 • 1.(144)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.) (Lovvedtak 18 (2014–2015))

  • 2. lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) (Lovvedtak 19 (2014–2015))

  • 3. lov om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing (Lovvedtak 36 (2014–2015))

  • 4. lov om endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.) (Lovvedtak 37 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 23. januar 2015

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(145)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 188/2014 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2014/50/EU om minstekrav med omsyn til styrking av arbeidstakarmobiliteten mellom medlemsstatane gjennom betring av oppteninga og vidareføringa av rettane til supplerande pensjon (Prop. 55 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(146)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 30. september 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og av EØS-komiteens beslutning nr. 208/2014 av 30. september 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/128/EF om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider (Prop. 54 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(147)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Anne Tingelstad Wøien og Heidi Greni om en forpliktende opptrappingsplan for etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens (Dokument 8:53 S (2014–2015))

 • 5.(148)

  Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) (Prop. 56 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(149)

  Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tollloven og straffeloven 2005 (utgangsstoffer for eksplosiver mv.) (Prop. 52 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 7.(150)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 269/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver (Prop. 53 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8.(151)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe vold mot barn (Dokument 8:54 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for familie- og kulturkomiteen og helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9.(152)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Giske, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud, Christian Tynning Bjørnø og Martin Henriksen om løft for yrkesfag (Dokument 8:52 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 10.(153)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2014

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 11.(154)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Ingunn Gjerstad, Kirsti Bergstø, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om tiltak for å forhindre barnearbeid og uverdige arbeidsforhold (Dokument 8:51 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 12.(155)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Trine Skei Grande, André N. Skjelstad, Terje Breivik, Iselin Nybø og Ketil Kjenseth om økt kapasitet og frekvens i lokaltogtrafikken (Dokument 8:48 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.