Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2015 Innst. 302 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i reglene om pasientreiser i pasient- og brukerrettighetsloven. Ordningen med refusjon av utgifter til pasientreiser vil bli forenklet, med innføring av en standardssats som hovedregel, færre dokumentasjonskrav og elektronisk innsending av refusjonskrav. Saksbehandlingen ved pasientreisekontorene vil også bli enklere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2015