Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2015 Innst. 352 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I forbindelse endringene av reglene om kompetanskrav ble det også fattet vedtak om å be regjeringen ikke utelukke at lærere som fylte kravene til å bli tilsatt i undervisningsstilling før 1.1.2014, får mulighet til å gå opp til eksamen i kompetansegivende vekttallsstudier, uten å måtte delta i undervisningen. Lovendring med nytt navn KRLE ble vedtatt med støtte fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015