Endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.)

Prop. 105 L (2014-2015), Innst. 323 L (2014-2015), Lovvedtak 99 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 323 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer av stadnamnlova. Det vises særlig til endringen av lovens § 6. Denne endringen gjør at grunneieren får rett til å fastsette skrivemåten på bruksnavn (navn på gårdsbruk eller annen eiendom). Kartverket vil fortsatt være formelt vedtaksorgan i sakene, men dersom grunneieren kan dokumentere at skrivemåten han ønsker, har vært i bruk som bruksnavn, skal skrivemåten kunne vedtas uten videre. Det er i tillegg foretatt endringer i bestemmelser hvor definisjoner, struktur og språk er gjort enklere og mer forståelig. Lovteksten er også flere steder blitt presisert.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2015