Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge)

Prop. 152 S (2014-2015), Innst. 20 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.10.2015 Innst. 20 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv., jf. Prop. 152 S (2014-2015) Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge). Stortinget har også vedtatt en tilsagnsfullmakt.. Stortinget har videre vedtatt flere anmodninger til regjeringen, om bl.a. enigheten i EU om fordeling av ansvar for flyktninger og asylsøkere, hvordan Dublin-regelverket håndteres fra norsk side, samt hensiktsmessigheten i å bruke ressurser på å returnere asylsøkere til førsteland og mulige konsekvenser av ikke å gjøre det. Videre har Stortinget vedtatt anmodninger om mulige forenklinger i registrering og mottak av flyktninger, mulige tiltak for å få ned saksbehandlingstider og andre forbedringer, samt om en vurdering av forslag til nye kriterier som gjør det enklere å få midlertidig arbeidstillatelse mens asylsøknaden er til behandling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.10.2015

   Behandlet i Stortinget: 13.10.2015