Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016), Innst. 4 L (2015-2016), Lovvedtak 31-42 (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2015 Innst. 4 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016 vedtatt finanskomiteens tilråding om lovendringer på skatte-, avgifts- og tollområdet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2015