Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2015 Innst. 6 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2016 for de budsjettkapitler som hører under justis- og beredskapsdepartementet og som er fordelt til komiteen ved Stortingets vedtak. De samlede utgiftene utgjør nærmere 32 mrd. kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler og kriminalomsorg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2015