Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016), Innst. 11 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2015 Innst. 11 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2016 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde (budsjettramme 15). De samlede utgiftene utgjør om lag 185 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det bevilges om lag 140 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2015