Endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.)

Prop. 37 L (2015-2016), Innst. 192 L (2015-2016), Lovvedtak 44 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 03.03.2016 Innst. 192 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.). Stortingets flertall, bestående av representantene fra H, FrP og V, har gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.03.2016