Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2016 Innst. 358 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om ny lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). Stortingets flertall har, med utgangspunkt i forslaget fra regjeringen, vedtatt en ny lov om offentlige anskaffelser. Et flertall bestående av representantene fra Ap, KrF, Sp, V og SV, har videre bedt regjeringen utrede hvordan en risikoordning for offentlige anskaffelser kan utformes, og bedt regjerigen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak .

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.06.2016