Representantforslag om utvidet ansvar for selskapers ansvar for korrupsjonshandlinger, tilføyelse til straffeloven § 389

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Anders B. Werp, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Michael Tetzschner, Siri A. Meling, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 14.02.2017 Innst. 191 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om utvidet ansvar for selskapers ansvar for korrupsjonshandlinger ved en tilføyelse til straffeloven § 389. Stortinget vedtok å be regjeringen fremme et forslag om endring av straffeloven som innebærer at for overtredelser av straffelovens korrupsjonsbestemmelser kan foretaket også straffes når handlingen er utført av noen som gjennom sine forbindelser med selskapet må assosieres med det.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2017

   Behandlet første gang i Stortinget 23.03.2017