Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Prop. 139 L (2015-2016), Innst. 190 L (2016-2017), Lovvedtak 55 (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2017 Innst. 190 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Ny fullmaktslov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven), som gjennomfører i Norge EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (med senere endringer), vedtatt mot Senterpartiets og Sosialistisk Venstrepartis stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.03.2017