Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Meld. St. 15 (2017-2018), Innst. 43 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding om Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre. Meldingen drøfter tiltak for å skape et mer aldersvennlig Norge, der kommunene lærer av hverandre, basert på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis. Ved behandlingen ble det fattet i alt syv anmodningsvedtak. Blant annet ble det enstemmig vedtatt å be regjeringen stimulere til etablering av lavterskel psykisk helsetilbud for eldre i flere kommuner. Det ble også enstemmig vedtatt å be regjeringen styrke den ernæringsfaglige kompetansen i helse- og omsorgstjenesten, og i tillegg ble det vedtatt å be regjeringen fremme en sak for Stortinget om palliativ omsorg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene