Representantforslag om eit statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet

Dokument 8:119 S (2017-2018), Innst. 241 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Ivar Odnes, Siv Mossleth, Willfred Nordlund Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 24.04.2018 Innst. 241 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandla eit representantforslag om eit statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet. Stortinget har vedteke å be regjeringa om å utgreie ei påskjønningsordning i samband med rullering av Nasjonal transportplan, der fylkeskommunen etter ein forpliktande plan kan søkje om medfinansiering frå staten etter gitte kriterium. Det vart og vedteken å be regjeringa i samband med rulleringa av Nasjonal transportplan om å kartleggje kva strekningar av fylkesvegane og riksvegane som er dei viktigaste eksportvegane, og i denne forbindelse vurdere korleis viktige eksportvegar betre kan opprustast til å dekkje nærlingslivet sitt behov. Det opprinnelege forslaget frå forslagsstillararne vart ikkje vedteken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2018