Endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.)

Prop. 58 L (2017-2018), Innst. 288 L (2017-2018), Lovvedtak 60 (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2018 Innst. 288 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til lovendringen. Stortinget har videre enstemmig vedtatt å be regjeringen utrede en midlertidig toppfinansieringsordning på markedsmessige vilkår for nærskipsfarten gjennom GIEK og Eksportkreditt Norge. Utredningen legges frem for Stortinget på egnet måte.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 01.06.2018