Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Prop. 115 L (2019-2020), Innst. 283 L (2019-2020), Lovvedtak 102 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.05.2020 Innst. 283 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt midlertidig lov som gjør unntak fra kravet til fysisk møte i selskapsloven, aksjeloven, allmennaksjeloven, revisorloven, stiftelsesloven, samvirkelova og finansforetaksloven. Det er også vedtatt midlertidige unntak som gjør at møteprotokoller kan signeres elektronisk, og at aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak kan fravike vedtektsfestede frister for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte. Den midlertidige loven lovfester regler som er fastsatt i midlertidige forskrifter gitt i medhold av koronaloven § 2. Formålet med den midlertidige loven er å avhjelpe konsekvenser av covid-19 og pålegg og anbefalinger som myndighetene har fastsatt eller gitt for å hindre smittespredning. Loven oppheves 1. november 2020.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.05.2020