Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Prop. 28 L (2020-2021), Innst. 123 L (2020-2021), Lovvedtak 45 (2020-2021)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til dette lovforslaget. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til vårt postmottak helse-omsorg@stortinget.no senest mandag 16. november kl. 10.00. Det legges ikke opp til noen muntlig høring.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2020 Innst. 123 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt midlertidige endringer i helseberedskapsloven som innebærer at regjeringen får hjemmel til å gjøre unntak fra gjeldende regelverk som følge av utbruddet av covid-19. Hjemmelen gjelder på to områder: Hjemmel til å fravike pasient- og brukerrettigheter for å bidra til likeverdig tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester, og hjemmel til å fravike bestemmelser i lov for å ivareta helse- og omsorgstjenestens tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. Det er vedtatt at loven trer i kraft 1. januar 2021 og oppheves 1. juni 2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.12.2020