Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

Prop. 141 LS (2020-2021)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang