Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 456 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner - Web Accessibility Directive (WAD). WAD stiller krav om universell utforming av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner. De nye EU-kravene bidrar til at tjenester og innhold, som legges ut på nettsteder og mobilapplikasjoner, blir mer tilgjengelig for brukere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 31.05.2021