Samtykke til deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2088 og forordning (EU) 2020/852 (S-delen)

Prop. 208 LS (2020-2021), S-delen Følg saken (e-postvarsling)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang