Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren (Lov-delen)

Prop. 208 LS (2020-2021), L-delen

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Finansdepartementet Utkast til innstilling forelegges for energi- og miljøkomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang