Representantforslag om et nasjonalt løft for kreative næringer

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kathy Lie, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 15.11.2022 Innst. 58 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om et nasjonalt løft for kreative næringer, jf. Innst. 58 S (2022-2023). Stortinget vedtok å be regjeringen om å utarbeide og fremme forslag om en strategi for vekst innenfor kreativ industri. Strategien skal ha som mål å øke verdiskapingen og bidra til vekst i antall bedrifter, bærekraftige arbeidsplasser og eksport.. Stortinget vedtok også å be regjeringen om å gjennomgå hele virkemiddelapparatet for kulturelle næringer og vurdere hvordan man kan sikre bedre koordinering, herunder om det kan være hensiktsmessig å samle flere virkemidler for kulturnæringer i Innovasjon Norge, samt sørge for at Innovasjon Norges kulturnæringskompetanse styrkes. Ulike forslag fra et mindretall ble nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2022

   Debattert i Stortinget 22.11.2022
   Votert i Stortinget 24.11.2022