Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 20.12.2022 Innst. 147 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Formålet har vært å vurdere om innsatsen har vært i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Både Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse-omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Arbeids-og inkluderingsdepartementet er omfattet av undersøkelsen. Samlet vurderes det som alvorlig at saksbehandlingstiden er lang, at oppklaringsprosenten har gått ned, at risikostyringsverktøy ikke benyttes i alle partnervoldssaker, at det er svakheter ved bruken av oppfølgingen av beskyttelsestiltak, og at det er for liten kompetanse på æresrelatert vold. Dette kan få betydelige konsekvenser for de voldsutsatte. Komiteen slutter seg til Riksrevisjonens kritikk og anbefalinger og merker seg at de relevante statsrådene vil følge opp Riksrevisjonens anbefalringer.

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.12.2022

   Debattert i Stortinget 05.01.2023
   Votert i Stortinget 05.01.2023