Representantforslag om hva det koster å være funksjonsnedsatt - et offentlig utvalg som skal utrede de økonomiske levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne og deres nærmeste familie

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Cato Brunvand Ellingsen, Kathy Lie, Kirsti Bergstø Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 14.03.2023 Innst. 224 S (2022-2023)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 14.03.2023

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 18.04.2023