Voteringsoversikt for sak:

Endringar i sjøloven og samtykkje til godkjenning av vedtak om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar (Lov-delen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.03.2016 Kl. 17:01:55)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (14.03.2016 Kl. 17:02:04)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i sjøloven som gjennomfører i norsk rett vedtak nr. 116/2015 av 30. april 2015 i EØS-komitéen om innlemming i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om retter ved passasjerfart med båt på sjøen og på innenlandske vannveier og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordningen).

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet