Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (28.05.2021 Kl. 15:07:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (28.05.2021 Kl. 15:07:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av FrP og Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (28.05.2021 Kl. 15:08:08)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (28.05.2021 Kl. 15:08:39)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (28.05.2021 Kl. 15:09:15)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Senterpartiet om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr. Stortinget gjorde følgende vedtak: I lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord gjøres følgende endring: § 11 andre ledd skal lyde: For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet gi føresegner for nydyrking. Søknad om nydyrking eller nedbygging av myr kan berre skje der omsynet til klima, natur- og kulturlandskap vert varetatt gjennom ein heilskapleg plan godkjend av den enkelte kommune. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg