Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.02.2018 Innst. 141 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016. Komiteen støtter i sin innstilling Riksrevisjonens anbefalinger for å bidra til at ressursene som går til sykehusene brukes mer effektivt og oppfordringen til Helse- og omsorgsdepartementet om å sørge for en mer ensartet og troverdig ventetidsstatistikk. Komiteen mener som Riksrevisjonen at det er kritikkverdig at en så liten andel ansatte med meldepliktige bierverv på helseområdet har rapportert om dette. Komiteen er videre bekymret for om Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har nok oppmerksomhet inn i arbeidet med informasjonssikkerhet og ber departementet prioritere dette saksfeltet høyt fremover. Komiteen ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en revisjon av vinmonopolloven for å sikre at Vinmonopolet styres i tråd med prinsippene for god eierstyring.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2018

   Behandlet i Stortinget: 22.03.2018