Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 8 (2006-2007)
Om status for arbeidet med å gi gravide pasienter under legemiddelassistert rehabilitering en mulighet for et rus- og medikamentfritt svangerskap
Datert: 07.09.2006
Besvart: 20.10.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Ifølge Sosial- og helsedirektoratet foreligger det begrenset kunnskap om hvilke skadevirkninger et barn utsettes for som følge av at mor er under behandling med metadon eller buprenorfin under svangerskapet. Det er imidlertid et faktum at de fleste barna som eksponeres for slike medikamenter i fosterlivet får abstinenser etter fødsel, og at de har lavere fødselsvekt enn andre barn. Regjeringen Bondevik II foreslo i Revidert nasjonalbudsjett for 2005 å øke bevilgningen til rusbehandling med 50 mill. kr. Innenfor denne bevilgningen skulle regionale helseforetak sikre et medikamentfritt behandlingstilbud til gravide pasienter under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Formålet med bevilgningen var å gi gravide pasienter i LAR en mulighet for et rusfritt og medikamentfritt svangerskap.

Hva er status for arbeidet med å utvikle slike tilbud?

Les hele debatten