Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1721 - 1740 av 2155)
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:435 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Besvart: 30.11.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Gjennom utviklingstillatelser og FoU-konsesjoner ser vi at stadig flere selskaper klarer å produsere laks helt uten bruk av lusebehandling, samtidig som oppsamling av slam kan gi biogass og tilhørende biorest. Vil statsråden legge til rette for kommersialisering av slike produksjonsmetoder, hvor man har større fokus på miljøaspekter og gjenvinningsmuligheter, gjennom strengere krav og følgende lavere pris ved tildeling av fremtidige konsesjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:434 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Besvart: 30.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Statsråden har tidlegare uttalt at Stad skipstunnel må bli billigare før det er aktuelt å starte bygginga. Kan statsråden gjera greie for om løyvinga i det nylege budsjettforliket er å rekne som ein start for prosjektet, eller om han enno meiner at storleiken på tunnelen og kostnadene ved prosjektet må ned før det kan realiserast?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:433 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Besvart: 29.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Difi vil legge Altinn under egen organisasjon og innføre konsernstrategi for forvaltningen. Det står det skal sikres samordnet styring, i framlagt budsjett. Hva betyr dette helt konkret for Altinn og Br.reg; hvordan vil det påvirke hvilke arbeidsoppgaver som ligger under Br.reg., hvordan vil det påvirke antall ansatte i Brønnøysund, hvordan vil det påvirke bruken av private aktører i tjenesteutviklingen og hvordan vil det påvirke stedlig ledelse og er det politisk vilje i regjering for å legge Altinn under Difi?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:432 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Det er skapt stor bekymring hos både ansatte og ledelse ved Brønnøysundregistrene og Altinn gjennom utydelige utspill om at regjeringen vurderer å flytte hele, eller deler av, Altinn til Difi. Vil kommunal- og moderniseringsministeren i samarbeid med næringsministeren sørge for mer åpenhet rundt dette, og ikke minst snarest få på plass en vurdering som tar inn andre alternativer og konsekvenser av disse, inkludert flytting av arbeidsplasser, før beslutninger tas?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:431 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Besvart: 04.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Ser statsråden noen sammenheng mellom den manglende satsingen innen psykisk helsevern og sakene om selvmord i psykiatrien, hvordan vil statsråden sørge for en økt satsing innenfor psykisk helsevern i tiden fremover, og hvilke konkrete tiltak vil han sette inn for at antall selvmord og brudd på loven skal reduseres i psykiatrien?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:430 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Besvart: 30.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan jobbes det konkret for å få ned sykehuskøene ved Sørlandet sykehus, og vil statsråden bidra i dette arbeidet gjennom en styrking av sykehusets økonomi utover dagens rammer?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:429 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Besvart: 29.11.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om det viser seg at den tredelingen av foreldrepermisjonen som nå er vedtatt får negative konsekvenser på noen områder, hvordan tenker ministeren å følge dette opp på en god måte siden Stortinget ikke valgte å stemme for Senterpartiets forslag om en faglig og objektiv evaluering i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:428 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Besvart: 29.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Folkemusikken vår er en viktig del av vår kulturarv, men det har kommet innspill til meg fra mange som er sterkt bekymret for folkemusikkens framtid som resultat av dens framtidige plass i grunnskolen. Hvordan tenker ministeren å på best mulig måte ivareta kunnskap om folkemusikken vår i grunnskolen framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:427 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 22.11.2018

  Besvart: 29.11.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF kuttes bevilgningene til Gassnova med 12 millioner kroner. Hvilke konsekvenser har dette for Gassnovas arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:426 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 22.11.2018

  Besvart: 30.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Oljeselskapene kan trekke 78 % av utgiftene knyttet til lobbyvirksomhet av på skatten, fordi det anses å være utgifter til inntekts ervervelse. Kan statsråden redegjøre for hvor store utgifter Equinor og andre oljeselskap har fått trukket fra på skatten som følge av sin lobbyvirksomhet både i Norge og ellers?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:425 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 22.11.2018

  Besvart: 29.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  "Sikkerhetssituasjonen er veldig alvorlig. I tillegg til Taliban, er det også en rekke andre nettverk og grupper som kjemper om å kontrollere landområder, noe som gjør det enda mer utfordrende." sa utenriksminister Eriksen Søreide etter besøket i Afghanistan nå. Norge er et av få land som returnerer barnefamilier dit, også til internflukt. Er den forverrede sikkerheten vurdert på nytt og mener Regjeringen at barnefamilier trygt kan returneres til en slik situasjon som utenriksministeren beskriver?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:424 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 22.11.2018

  Besvart: 30.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Regjeringa har foreslege at det vert innført nye plikter for arbeidsgjevar når tilsette mottek tips. Det har oppstått behov for presisering vedrørande om arbeidsgjevar kan forby dei tilsette å ta imot tips, om tips skal inngå i grunnlaget for feriepengar, pensjon og sjukepengegrunnlag, og om arbeidsgjevar kan trekke frå auka kostnader i tipspengane før det vert trekt skatt og utbetalt. Kan finansministeren klargjere arbeidsgivar sine nye plikter og administrative byrder pga. foreslegne endra plikter vedrørande skatt på tips?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:423 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 22.11.2018

  Besvart: 27.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Er EUs postdirektiv implementert eller gjort gjeldende i Norge, gjennom Stortingsvedtak i 2016, og derigjennom en hindring for en varslet reduksjon i antall ombæringsdager av post?
 • Skriftlig spørsmål fra Inger Helene Vaaten (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:422 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 22.11.2018

  Besvart: 27.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hva er begrunnelsen for og vurderingen av at dere nå vil endre permitteringsregelverket ved å øke antall dager med lønnsplikt under permittering for arbeidsgiver, og vil ministeren revurdere denne endringen sett i lys av bekymringer fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:421 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 22.11.2018

  Besvart: 29.11.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil kulturministeren ta initiativ til en dialog med danske myndigheter om overføring av det eldste bevarte avtrykk av Bergen bys segl og andre norske middelalderdokumenter til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:420 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 22.11.2018

  Besvart: 29.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan helseministeren bekrefte at embetsverket ikke har vært involvert i potensielle avklaringer/endringer knyttet til mulige endringer i abortloven, og, hvis så har skjedd, rede ut for hva som er etterspurt, fra hvem, og på hvilket tidspunkt?
 • Skriftlig spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:419 (2018-2019)

  Innlevert: 21.11.2018

  Sendt: 22.11.2018

  Besvart: 05.12.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvordan kan turnuser på 7 døgn på og 7 døgn fri (84 timer gjennomsnittlig arbeidsuke), og 3 døgn på, 7 døgn fri, 4 døgn på og 7 døgn fri (56 timers gjennomsnittlig arbeidsuke)opprettholdes dersom medleverforskriften fjernes?
 • Skriftlig spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:418 (2018-2019)

  Innlevert: 21.11.2018

  Sendt: 22.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Er det noe formelt i veien for at en i medleverforskriften tar inn en bestemmelse som sier at arbeidstidsordningen som benyttes skal godkjennes av fagforening med innstillingsrett, og arbeidstilsynet, før den iverksettes eller endres?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Aage Jegstad (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:417 (2018-2019)

  Innlevert: 21.11.2018

  Sendt: 22.11.2018

  Besvart: 04.12.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Behandlingen av mobilitetspakkens sosiale del er inne i en kritisk fase i EU-systemet. Hva gjør regjeringen for å fremme norske interesser på vegtransportområdet, og hvilket handlingsrom innenfor EØS gjør det mulig å gjøre noe med f.eks. arbeidslivskriminaliteten?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:416 (2018-2019)

  Innlevert: 21.11.2018

  Sendt: 22.11.2018

  Besvart: 29.11.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Mener Statsråden det er barnevernsfaglig forsvarlig å gjennomføre en omlegging fra kjøp av private barnevernstjenester til offentlig tilbud, slik som for eksempel Senterpartiet har i sitt alternative statsbudsjett?