Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1801 - 1820 av 2163)
 • Skriftlig spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:363 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 22.11.2019

  Besvart: 30.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  På hvilken måte ser statsråden at tjenesten i denne region blir ivaretatt og hva vil statsråden bidra med for å opprettholde tilstedeværelse og tilbudet i Vadsø?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:362 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 22.11.2019

  Besvart: 03.12.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan ser statsråden på at flere nært forestående veiprosjekter – eksempelvis E 10 Hålogalandsvegen – blir av en slik størrelse at det sannsynligvis er svært begrenset hvorvidt norsketablerte entreprenører i det hele tatt vil se seg i stand til å delta i konkurransen?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:361 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Besvart: 28.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Mener fiskeriministeren at forvaltningspraksisen som fører til med omfordeling og geografisk konsentrasjon av kvoterettigheter på stadig færre fiskerikommuner, er i tråd med Deltakerloven og Havressurslovens formål om blant annet: • «å trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene» • «høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode». • «å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna»?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:360 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Besvart: 29.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Avinor har et planlagt kuttprogram, der de skal kutte minst 400 mill. kroner på budsjettet for 2021. Er det virkelig slik at store deler av kuttene skal tas ut i form av svekket beredskap, og hvordan definerer statsråden begrepet «unforeseen circumstances»?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:359 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 22.11.2019

  Besvart: 28.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hvor mye har nordmenn i utestående forpliktelser gjennom private leasingavtaler?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:358 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Besvart: 29.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvordan vil forsvarsministeren se til at HV får tilstrekkelig tilgang på kvalifisert befal?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:357 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Besvart: 28.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hvor mye av handlingsrommet siden 2014 er brukt på skattelettelser, og hvor mye er brukt på øvrige tiltak, som infrastruktur, kunnskap og FoU, og ulike velferdsgoder?
 • Skriftlig spørsmål fra Henrik Asheim (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:356 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Besvart: 22.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Viser til medieoppslag der en produsent av gløgg må betale særavgift for alkoholfrie drikkevarer som er utgått på dato dersom de ønsker å gi dette til veldedighet. Kan jeg be om lovteknisk bistand til et forslag som unntar drikkevarer og næringsmidler fra særavgifter når det gis fra produsent til en veldedig organisasjon som gir dette til trengende, da dette skal skje med virkning fra 1. desember 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Henrik Asheim (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:355 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Besvart: 27.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Staten bruker konsulenttjenester blant annet i digitaliseringsprosjekter, utvikling av IKT-løsninger og kvalitetssikring av vei- og jernbaneprosjekter. Hva hadde konsekvensene vært dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte konsulentbruken med henholdsvis 722 og 1 766 millioner kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:354 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Besvart: 26.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Mener statsråden at saksbehandlingen vedrørende vindkraft på land er forsvarlig, og hvordan mener statsråden vi best kan ivareta lokal forankring i statlig utbygging?
 • Skriftlig spørsmål fra Roger Magne Osen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:353 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Besvart: 26.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  I pågående omklassifiserings- og salgsprosess av Statnetts 132 kV-nett er det flere som har meldt interesse for å kjøpe i Møre og Romsdal. Hvilke kriterier har overordnede myndigheter som NVE og OED bedt Statnett vektlegge ved salg av 132kV-nettet, og har politiske myndigheter, primært OED, gitt føringer for at man ønsker bare ett regionalt nettselskap i Møre og Romsdal, slik Statnett som selger av 132kV-nettet, nå argumenterer for?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:352 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 27.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva er grunnen til at reineiere i nord enda ikke har fått svar på søknad om erstatning for tap av rein til fredet rovvilt fra 2018, ifølge forskriften skal erstatning være ferdigbehandlet innen 15.oktober søknadsfristen var 10.april, og hva er gjort for å forbedre dette slik at man unngår slike forsinkelser til neste års behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:351 (2019-2020)

  Innlevert: 20.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Besvart: 26.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvor mange kan ha mistet forsikringen sin eller utbetaling fra KLP og andre pensjonskasser eller fått avslag på denne typen ordninger som følge av Navs uriktige tolkning av EØS-bestemmelsene, og gjør regjeringen noe for å kompensere for denne typen konsekvenser av Nav-skandalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:350 (2019-2020)

  Innlevert: 20.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Besvart: 02.12.2019 av finansminister Siv Jensen

  Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten blant annet med begrunnelse av at den skal bli mer effektiv. De seks kommunene i Hallingdal slo skatteoppkrevingskontorene sine sammen i 2005. Da var det tilsammen 12 årsverk. I 2019 jobber det 6 årsverk ved kontoret. Innkrevingsprosenten er hele 98 pst. Kan statsråden garantere at ved en ev. statlig innkreving vil innkrevingsprosenten i Hallingdal opprettholdes og ev. økes, og hva anser statsråden kan være ytterligere effektiviseringsgevinst?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:349 (2019-2020)

  Innlevert: 20.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 28.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan vil regjeringen legge til rette for at kommunene og spesialisthelsetjenesten kan utlyse anbud forbeholdt ideell virksomhet innen helse- og omsorgssektoren, på de områder der man anser å ikke selv ha forutsetningene for å gi et like godt eller bedre tjenestetilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:348 (2019-2020)

  Innlevert: 20.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Besvart: 28.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvilket stortingsvalgdistrikt vil innbyggerne i henholdsvis dagens Lunner, Jevnaker, Rømskog, Røyken og Hurum kommune tilhøre ved neste stortingsvalg?
 • Skriftlig spørsmål fra Roger Magne Osen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:347 (2019-2020)

  Innlevert: 20.11.2019

  Sendt: 20.11.2019

  Besvart: 26.11.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Vår samfunnsoppbygging med verdiskaping og bosetning langs vårt vidstrakte land er krevende for full bredbåndsutbygging. Kostnader med utbygging til de som ennå ikke har tilgang er vesentlige høyere enn hva som tjenes igjen med dagens støtteregime. Ser ministeren at det er behov for ytterligere tiltak utover dagens ordning for å sikre utbygging til områder med svært liten kommersiell interesse, og hvilke tiltak ser i tilfelle ministeren det nødvendig å sette inn for å sikre at alle får tilbud over hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:346 (2019-2020)

  Innlevert: 20.11.2019

  Sendt: 20.11.2019

  Besvart: 27.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvor mange barn har vært omfattet av ordningen i 2018, og hvor mange er det som har fått støtte til briller i 2018 med en kostnad utover regjeringens forslag til nye satser?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:345 (2019-2020)

  Innlevert: 20.11.2019

  Sendt: 20.11.2019

  Besvart: 26.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Er statsråden trygg på at denne «vetorett» kan anvendes når vindmøller blir vesentlig større og mer arealkrevende ift. hva konsesjonssøknad beskrev i sin tid, og hva vil regjeringen gjøre med konsesjoner som er gitt men som med ny teknologi har endret seg radikalt?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:344 (2019-2020)

  Innlevert: 20.11.2019

  Sendt: 20.11.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 27.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvordan jobber kulturministeren med å sikre kulturhistoriske landskap eller steder som f.eks. Vikinggården på Avaldsnes eller Borgøy i Tysvær som begge kan få sjenerende kraftmaster som vil for alltid endre det kulturhistoriske landskapet?