Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1101 (2017-2018)
Innlevert: 07.03.2018
Sendt: 07.03.2018
Besvart: 15.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Maria Aasen-Svensrud (A)

Spørsmål

Maria Aasen-Svensrud (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre koordinering og fremdrift i dette samfunnsmessige viktige prosjektet?

Begrunnelse

Det har lenge vært planer for en godsterminal på Kopstad i Horten kommune. Enorme steinmasser er i den forbindelse flyttet dit, og det er av stor samfunnsmessig interesse at tiltaket blir gjennomført. Både kommunen og utbygger rapporterer imidlertid om at det i dialog med staten (Bane Nord og Jernbanedirektoratet) fremstår noe uklart hvilket oppdrag det er gitt når det gjelder å bygge spor for gods på Vestfoldbanen. Dette gjelder også avgreningsveksel og nødvendige spor fram mot godsterminal på Kopstad.
Videre synes det vanskelig å få etablert en helhetlig planlegging og bygging, som både inkluderer veier til bruk i anleggsfasen og permanente trafikkløsninger etter at byggingen er ferdig.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ved Kopstad i Horten kommune arbeider Kopstad Godsterminal AS med etableringen av en privat godsterminal. I reguleringsbestemmelsene for denne terminalen har Horten kommune forutsatt at terminalen tilknyttes Vestfoldbanen via et sidespor.
Samferdselsdepartementet har forelagt saken for Jernbanedirektoratet som opplyser at til grunn for planlegging og utbygging av nye dobbeltsporparseller på InterCity-strekningene ligger det et konseptdokument som beskriver hvilke stasjoner, sporforbindelser og tilknytninger som inngår i IC-prosjektet. I konseptdokumentet (pkt. 7.1.1.2) heter det følgende om sidesporet til Kopstad Godsterminal:

«Sør for Tangentunnelen skal IC-prosjektet bygge en avgrening fra dobbeltsporet til Kopstad godsterminal. Med dette menes en enkel sporveksel fra nytt dobbeltspor, med nødvendig sikring av sporveksel, med forbindelse til eksisterende bane (uttrekksspor). Deler av eksisterende bane må opprettholdes som uttrekksspor for godstog med lengde opp til 500m. Alle spor knyttet til driften av godsterminalen, f.eks. omløpsspor for lokomotiv, skal etableres av terminalens utbygger.»

Direktoratet opplyser at denne forutsetningen er lagt til grunn for forslaget til reguleringsplanen for dobbeltspor Nykirke – Barkåker som ble førstegangsbehandlet i de berørte kommuner og lagt ut til offentlig ettersyn 19.02.18. Denne forutsetningen vil også ligge til grunn for den kommende avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR om utbygging av dobbeltsporet på strekningen.
Som tiltakshaver for dobbeltsporet har Bane NOR ansvar for å etablere midlertidige anleggsveger for byggeperioden, inkludert nødvendige arealplanmessige avklaringer. På samme måte vil Kopstad Godsterminal AS ha ansvar for å planlegge og etablere veiadkomster til den fremtidige terminalen. Eventuell samordning mellom disse planene forutsettes ivaretatt av Horten kommune som arealplanmyndighet.
Jeg synes det er positivt at det tas initiativ til tiltak som kan få mer gods over på jernbane, og legger til grunn at det er en konstruktiv dialog mellom Bane NOR, Jernbanedirektoratet, grunneiere, kommunen og Kopstad Godsterminal AS om saken.