Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

Dokument nr. 15:1604 (2017-2018)
Innlevert: 16.05.2018
Sendt: 16.05.2018
Besvart: 25.05.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): Kan statsråden redegjøre for hva som konkret gjøres i Husbanken for å lage en ny plan for investeringstilskuddet til nybygg og rehabilitering av sykehjemsplasser, og samtidig bekrefte når kommunene får tilgang til å søke etter de nye kriteriene?

Begrunnelse

I dokument 8:7 S (2017-2018), innst. 110 S (2017-2018) vedtok Stortinget følgende: "Stortinget ber regjeringen sørge for at investeringstilskuddet til sykehjem og heldøgns omsorgsboliger likebehandler nybygg og oppgradering og modernisering av eksisterende bygningsmasse.

Åse Michaelsen (FrP)

Svar

Åse Michaelsen: For budsjettet for 2018 er budsjettavtalen mellom de nåværende regjeringspartiene og KrF for 2018-budsjettet lagt til grunn. I avtalen heter det: "Partiene søker også å danne flertall for revidert nasjonalbudsjett og nysaldering/omgrupperingsproposisjonene i 2018, samt ikke danne andre flertall som har vesentlige budsjettmessige konsekvenser eller berører saker som er avtalt i budsjettenigheten i 2018." Omleggingen av tilskuddet til netto tilvekst, ble stadfestet i budsjettbehandlingen av budsjettet for 2018.Regjeringen vil derfor komme tilbake til oppfølgingen av Stortingets vedtak om likebehandling av nybygg og oppgradering og modernisering i budsjettet for 2019.

Statens kostnader ved investeringstilskuddsordningen avhenger av de årlige tilsagnsrammene som besluttes av Stortinget i budsjettbehandlingen. Anslått behov for heldøgns omsorgsplasser er oppsummert i rapporten Rom for omsorg som ble behandlet i konsultasjonsmøtet 26.10.2017 og stadfestet i konsultasjonsmøtet 22.11.2017. I rapporten sannsynliggjøres det et behov for om lag 2500 plasser årlig i årene fram mot 2030. I dette tallet inngår både renovering/utskifting og netto tilvekst. Gitt dette behovsanslaget, vil kostnadene for det offentlige (stat og kommuner) være det samme uavhengig av Stortingets vedtak. Det blir et spørsmål om hvordan regningen skal fordeles.

Usikre tall fra kommunene publisert i KS sin undersøkelse våren 2017 om framtidig behov for heldøgns omsorgsplasser, kan indikere at kommunene planlegger for årlig renovering av mellom 700 og 900 plasser i perioden 2016/2017-2019. Dersom Stortinget med likebehandling har ment at all renovering skal gi grunnlag for statlig tilskudd, og at årlig renoveringsbehov framover ligger i intervallet 700-900 plasser årlig, vil tilsagnsrammen måtte økes med mellom 1,2 mrd. kroner-1,5 mrd. kroner f.o.m. 2021, når den planlagte overgangsordningen er avviklet. Tilskuddet kommer først til utbetaling når plassene tas i bruk. Det legges til grunn at det skjer i løpet av fem år etter at tilsagnsrammen er vedtatt.