Skriftlig spørsmål fra Tom-Christer Nilsen (H) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1961 (2017-2018)
Innlevert: 28.06.2018
Sendt: 29.06.2018
Besvart: 06.07.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tom-Christer Nilsen (H)

Spørsmål

Tom-Christer Nilsen (H): Kan statsråden informere om begrunnelsen for at statlige organer fortsatt utformer anbud som effektivt ekskluderer mindre og mellomstore leverandører på hotell/overnatting/konferansemarkedet?

Begrunnelse

Det er viktig at anbud utformes slik at de bygger opp om konkurranse i markedet. Det skjer både ved å unngå å stykke opp innkjøp unaturlig, men også ved å gi små og mellomstore bedrifter anledning til å kunne delta i konkurransen om f.eks. deler av et anbud.

I forbindelse med innkjøp av hotell/konferanse fra Sykehusinnkjøp, ble tilbud fra De Bergenske avvist med følgende begrunnelse:

«Tilbudet fra De bergenske hoteller AS er med dette avvist (…). Bakgrunnen for avvisningen er at tilbudet fra De bergenske hoteller avviker vesentlig fra konkurransedokumentene. Det fremgår av kravspesifikasjonens punkt 2 at tilbyder må inngi tilbud på følgende tre hoved destinasjoner: Oslo innenfor ring 2, Trondheim og Bergen. I tillegg fremgår det av kravspesifikasjonens punkt 3 at tilbyder må inngi tilbud på minimum 2 av følgende øvrige hoved destinasjoner: Tromsø, Bodø, Kristiansand, Hamar, Gardermoen og Sandnessjøen. I tilbudet fra de Bergenske hoteller er det kun inngitt tilbud på en destinasjon; Bergen.»

Dette medførte skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (Frp), datert 5. mars 2018. I sitt svar datert 12. mars 2018 svarer statsråden at han ønsker å legge til rette for at også små og mellomstore bedrifter skal kunne delta i denne typen anbud.

Til tross for dette, sender Kompetanse Norge ut et anbud i vår med følgende betingelser: (Fra «Konkurransegrunnlag Anbudskonkurranse Rammeavtale om hotell- og konferansetjenester – saksnr 2018/298»)

a) «Kompetanse Norge ønsker å inngå parallelle rammeavtaler med inntil tre leverandører for hotell- og konferansetjenester.» (Vedlegg 1)

b) «Det stilles som minimumskrav at Leverandør kan dekke følgende byer: Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Bergen.» (Vedlegg 1)

c) «1.6 Alternative tilbud og deltilbud: I denne konkurransen er det ikke anledning til å levere alternative tilbud, eller tilbud på deler av oppdraget.» (Konkurransegrunnlag)

Med dette grunnlaget er det i praksis bare tre landsdekkende kjeder som er i stand til å levere tilbud. Med en intensjon om å inngå avtale med tre leverandører, ser konkurransen ut til å være delvis sjaltet ut i denne prosessen. Mindre, regionale hotellkjeder, eller grupper av hoteller, er effektivt utelukket. Dette kan medføre redusert konkurranse i markedet, noe som på sikt kan føre til høyere priser.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg er opptatt av at det offentlige skal foreta gode offentlige anskaffelser og at små og mellomstore bedrifter skal få tilgang til offentlige kontrakter. Konkurransen kan bli redusert dersom store avtaler legges opp slik at kun få leverandører har mulighet til å delta i offentlige anbud. Både i den konkrete konkurransen og på sikt kan dette føre til dårligere priser, dårligere utvalg og svekkede innkjøpsmuligheter.

For at offentlige oppdragsgivere skal foreta gode anskaffelser, trenger de kompetanse og kunnskap. Det er oppdragsgiverne selv som må vurdere når det er hensiktsmessig og fornuftig å dele opp anskaffelsene. Regelverket pålegger oppdragsgiver å vurdere en slik oppdeling, samt å gi en begrunnelse dersom de ikke deler opp anskaffelsen. Departementet jobber med en stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Der vil vi ha fokus på profesjonalisering av offentlige anskaffelser og se nærmere på hvordan vi kan forbedre virksomhetenes kapasitet og kompetanse, slik at de er i stand til å utføre innkjøp på best mulig måte. I stortingsmeldingen vil vi også se på hvordan vi bedre kan legge til rette for at små og mellomstore bedrifter kan konkurrere om offentlige kontrakter.

Jeg viser også til at det nylig er etablert et viktig samarbeid på dette feltet mellom Sykehusinnkjøp HF, NHO, hotellbransjen og Direktoratet for forvaltning og IKT. Med tanke på deres felles mål om at hotellaktører skal få delta i statlige hotellanbud skal de gjennom sitt samarbeid utarbeide konkurransemaler som legger til rette for at ikke bare landsdekkende kjeder, men også mindre, regionale hotellkjeder e.l. skal kunne delta i denne typen konkurranser.

Regjeringen gir også i andre kanaler informasjon om at offentlige innkjøpere bør ha dialog med leverandørmarkedet og legge opp anskaffelsen på en måte som sikrer god konkurranse i det aktuelle markedet. Departementet har gitt veiledning til reglene om oppdeling av anskaffelser i den nye veilederen til anskaffelsesregelverket. I tillegg sendte tidligere næringsminister Monica Mæland 14. februar 2017 et brev til offentlige oppdragsgivere i forbindelse med ikrafttredelsen av nytt anskaffelsesregelverk, hvor hun trakk frem betydningen av å legge til rette for at mindre leverandører skal kunne levere tilbud til det offentlige. Mæland understreket også viktigheten av god konkurranse om offentlige oppdrag.