Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:550 (2018-2019)
Innlevert: 07.12.2018
Sendt: 10.12.2018
Besvart: 13.12.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Barnehager i hele landet står overfor store endringer, etter økte krav til pedagogtetthet og grunnbemanning i barnehager. Redusert lederstilling, vikarbruk og sammenslåing av barnehager og avdelinger skal gi inndekning i kommunebudsjett.
Hvilken sammenheng ser statsråden mellom endringene i krav til bemanning i barnehager og endringene som blir gjort i både private og kommunale barnehager rundt i landet, og hvordan kan finansieringssystemet for barnehager bedre ivareta mangfoldet av barnehager?

Begrunnelse

Viser til Innst. 51 S (2018-2019) der Stortinget ber regjeringen gjennomgå finansieringssystemet for private og kommunale barnehager med sikte på å ivareta de små og ideelle barnehagene og en mangfoldig barnehagesektor.
Viser også til flere anmodningsvedtak under behandlingen av Prop. 67 L (2017-2018) som tar for seg problemstillingen.
Hittil i 2018 har kommunene vært nødt til å justere opp tilskuddssatsene til private barnehager for 2019 med 27 mill. kr. Dette er en konsekvens av uriktige tilskuddsberegninger og påfølgende ressurskrevende klageprosesser. Finansieringssystemet skaper konflikt flere steder.
Noen eksempler: Fauske kommune vurderer å utsette pedagognormen. Halden kommune vurderer sammenslåing av de kommunale barnehagene. Fredrikstad kommune vurderer å utsette bemanningsnormen. De kommunale barnehagene i Tromsø er i mål med pedagoger og bemanning, men de private sliter fortsatt med normkrava sia tilskuddene ikke blir økt før etter to år.
Regnefeil i Mandal kommune kunne gitt 4,2 mill.kr i mindre tilskudd til de private barnehagene for 2019, om det ikke ble rettet opp. Også i Øvre Eiker, Trondheim og Oslo kommuner er det strid om tilskuddssatsene.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen har satt i gang et større arbeid for å se nærmere på regelverket for etablering og finansering av private barnehager, bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling og tilsynssystemet. Dette skjer i tett dialog med sektoren. Med dette arbeidet følger vi også opp en rekke anmodningsvedtak fra Stortinget som gjelder utvikling av regelverket for private barnehager, blant annet hvordan finansieringssystemet skal ivareta de små og ideelle barnehagene og bidra til en mangfoldig barnehagesektor. Jeg er opptatt av at vi skal se eventuelle endringer i sammenheng, og lage et regelverk som fungerer godt som helhet.

Regjeringen mener at mangfold i tilbud og eierskap har vært og er en viktig faktor i utvikling av god kvalitet i barnehagene. Private barnehager sikrer valgfrihet for foreldre, bidrar til mangfold i tilbudet og har vært helt avgjørende for full barnehagedekning. Regjeringen ønsker å videreutvikle regelverket slik at dette mangfoldet ivaretas. Jeg er derfor opptatt av at vi har et regelverk for tilskudd og kontroll som sikrer gode og trygge barnehager. Regelverket skal gi foreldrene valgfrihet og gi grunnlag for drift av både små og store barnehager med ulike typer eierstrukturer. På denne måten legger vi til rette for mangfold av eiere, utvikling av kvaliteten, og stabile tilbud for barnefamiliene.

Departementet tar sikte på at gjennomgangen av regelverket og utredning av endringer vil være ferdig i løpet av våren 2019. Vi vil da sende forslag til lovendringer på offentlig høring, blant annet vurderinger knyttet til hvordan finansieringssystemet kan bidra til å ivareta et mangfold av barnehager. Regjeringen tar videre sikte på å komme tilbake til Stortinget i løpet av 2019.

Innføringen av en ny nasjonal bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm vil gi høyere kvalitet både i kommunale og private barnehager. Det vil også sikre at offentlige midler i større grad kommer barna til gode, gjennom flere ansatte i barnehager med lav bemanning. I en overgangsperiode der barnehagene må tilpasse seg de nye kravene, vet vi at det er noen utfordringer. Blant annet vil det ved endringer i kostnadsbildet for kommunale barnehager ikke vil slå ut i driftstilskuddet til de private barnehagene før to år senere.

Gjennom budsjettforliket mellom regjeringen og Krf for revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble det derfor opprettet et øremerket tilskudd for å finansiere bemanningsnormen. Tilskuddet retter seg mot små barnehager, både kommunale og private, i kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen. Dette tilskuddet ble gjennom budsjettforliket for 2019 styrket med 160 mill. kroner, og vil med det være totalt om lag 263 mill. kroner i 2019. Da den skjerpede pedagognormen ble innført, ble det også fastsatt et eget tilskudd til de private barnehagene i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Dette sikret de private barnehagene finansiering samtidig som kommunene for den skjerpede pedagognormen. Begge disse tilskuddene er midlertidige og varer frem til de økte kravene er gjenspeilet i de kommunale driftstilskuddssatsene til de private barnehagene.

Videre har Kunnskapsdepartementet fastsatt en overgangsordning i forskrift som innebærer at barnehagene kan bruke tiden fram til 1. august 2019 til å oppfylle bemanningsnormen. Barnehagene har dermed ett år på å tilpasse seg bemanningsnormen. Dersom barnehagene ikke oppfyller bemanningsnormen 1. august 2019, må barnehagene søke om dispensasjon etter reglene i barnehageloven § 18 tredje ledd. Det framgår av denne bestemmelsen at kommunen kan gi dispensasjon fra bemanningsnormen for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Dispensasjonsadgangen skal kun brukes unntaksvis. I vurderingen av om det skal gis dispensasjon, må kommunen gjøre en konkret vurdering av forholdene i den enkelte barnehage. En uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal også legges ved barnehagens søknad om dispensasjon. Det betyr at kommunen ikke kan gi alle kommunale barnehager dispensasjon fra bemanningsnormen. Det samme gjelder når kommunen vurderer søknader om dispensasjon fra den skjerpede pedagognormen, som trådte i kraft 1. august 2018.

Departementet er også kjent med at det noen steder er klagesaker på tilskuddssatsene som kommunene fastsetter, og at det i noen tilfeller blir gjort justeringer. Det er viktig at kompetansen til kommunene om fastsettelse av tilskuddene til de private barnehagene er god. I arbeidet med å se på regelverket og eventuelle justeringer i finansieringssystemet vil det være viktig for departementet å sørge for godt veiledningsmateriell for å forebygge feil i tilskuddsberegningene i kommunene. Departementets overordnede inntrykk gjennom dialogen med sektor, er allikevel at samarbeidet mellom kommunen og de private barnehagene i de fleste kommuner er godt.