Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:658 (2018-2019)
Innlevert: 29.12.2018
Sendt: 02.01.2019
Besvart: 09.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hvem er det private militære kontraktørselskapet Mission Essential sin oppdragsgiver i Norge; har regjeringen oversikt over hva USAs militære og hemmelige tjenester foretar seg overfor Russland på norsk jord, og kan regjeringen garantere at norske myndigheter kontrollerer at denne virksomheten ikke bryter norske lover eller internasjonal rett eller fører til økt spenning med Russland?

Begrunnelse

Syvende desember i år skrev avisen ABC at selskapet Mission Essential med hovedkvarter i Ohio, USA, hadde publisert en jobbannonse, der fremgikk at USAs militære styrker i Norge trenger en språkekspert som kan snakke norsk og russisk perfekt. Mission Essential er leverandør til forsvaret og hemmelige tjenester i USA. I annonsen fremgår det at kun amerikanske borgere kan søke.
Jobben blir å oversette for å støtte hemmelige beredskapsoperasjoner i regi av amerikanske militære i Norge, heter det i annonsen.
Mission Essential oppgir Arendal, Aust-Agder, Norway som sitt kontaktpunkt. Det er ifølge ABC ikke funnet registrering på selskapet i telefonkatalogen eller i Brønnøysundregisteret, verken i Arendal eller andre steder i Norge.
Ifølge ABC fremgår det i annonsen at søkerne «…må være disponible sju dager i uka, opp til 12 timer om nødvendig per dag, kunne oppføre seg ubemerket og gli inn i lokal kultur og vaner og være villige til å jobbe i tøffe omgivelser, om nødvendig i krigssoner.» Regjeringen har ved en rekke anledninger sagt at økt tilstedeværelse av amerikanske styrker i Norge ikke vil forverre Norges forhold til Russland. Samtidig har admiral John M. Richardson fra USAs marine, ifølge NRK uttalt at USA vil sende krigsskip gjennom norsk farvann for å gå nærmere hovedkvarterene for den russiske nordflåten. Sjefforsker Bjørn Olav Knutsen ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, uttalte til NRK at amerikanske krigsskip nær de russiske basene på Kola kan bidra til unødig økt spenning i våre områder. Knutsen sier i samme artikkel at Norge bør «børste støv av lærdommene fra Den kalde krigen», og videre at «[v]i fikk aksept i NATO for vår lavspenningslinje og vår base- og atompolitikk samtidig som vi var en del av fellesforsvaret. Det er ikke alltid sånn at norske nasjonale interesser samsvarer med USAs nasjonale interesser» USA har en lang historie med å bruke private militære eller paramilitære kontraktørselskaper til å utføre militære oppdrag eller etterretningsoppdrag uten demokratisk kontroll verken fra USA eller i landene de opererer i. Denne virksomheten har ofte gått på tvers av både USAs lov, loven i landene de opererer i og menneskerettighetene og folkeretten. Det er viktig at Stortinget og det norske folk får vite hva USAs militære foretar seg på norsk jord, og hvorvidt dette er i samsvar eller i strid med Norges interesser. Gitt at Norges forhold til Russland er så avgjørende for vår nasjonale sikkerhet, må regjeringen bringe på det rene hva USAs militære virksomhet på norsk territorium, rettet mot Russland faktisk går ut på, slik at befolkninga og de folkevalgte kan dømme om det tjener Norge eller ikke.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 21. desember 2018 med spørsmål fra stortings-representant Bjørnar Moxnes om hvem som er det private kontraktørselskapet Mission Essential sin oppdragsgiver, og om regjeringen har oversikt over og fører kontroll med hva USAs militære og hemmelige tjenester foretar seg i Norge overfor Russland.

Tidlig i desember 2018 skrev ABC-nyheter om en stillingsannonse lyst ut av Mission Essential. Forsvarsdepartementet viste da til at amerikanske styrker driver med godkjent øving og trening i Norge, og at de i denne forbindelse har dialog med tjenesteleverandører. FD har ikke har oversikt over dialogen mellom amerikanske styrker og deres leverandører.

Alliert tilstedeværelse, øving og trening i Norge er en forutsetning for alliert støtte i tilfelle krise og krig og utgjør et avgjørende element i vår sikkerhets- og forsvarspolitikk. Dette er positivt og i tråd med etablert norsk sikkerhetspolitikk slik Stortinget har sluttet seg til gjennom gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren. Siden NATO ble etablert i 1949 har det utviklet seg et nært og løpende militært samarbeid mellom allierte land. Samarbeidet mellom medlemslandene bidrar både til å holde alliansen robust og styrke det enkelte medlemslands militære kapasitet. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon, kombinert med færre og mindre NATO-operasjoner utenfor alliansens kjerneområde, har ført til fornyet og økt oppmerksomhet og ønske om å øve og trene blant annet i Norge. Vi har lang erfaring med at militære styrker fra en rekke allierte og partnerland øver og trener i Norge. Dette gjelder særlig britiske, amerikanske, nederlandske, tyske, franske, svenske og finske styrker.

Utenlandsk militær tilstedeværelse i Norge reguleres av internasjonal rett. Av særlig viktighet er statusavtalen mellom NATOs medlemsland (NATO SOFA), som blant annet pålegger stater som oppholder seg på et annet medlemslands territorium å respektere vedkommende stats lovgivning. Andre bi- og multilaterale avtaler regulerer særlige forhold, slik som for eksempel rammeavtalen om forhåndslagring og forsterkning mellom Norge og USA. Da denne avtalen ble behandlet i Stortinget, fremhevet Utenriks og forsvarskomiteen i sine enstemmige merknader at «...avtalen åpner for utstrakt amerikansk øvingsaktivitet i Norge. Dette er viktig for det norske forsvaret, men også for våre allierte, og avgjørende for evnen til å ivareta sentrale allianseforpliktelser.»

Våre allierte kan innlede dialog og samarbeid med norske og utenlandske underleverandører og kontraktører så lenge aktiviteten ikke strider mot inngåtte avtaler eller forutsetninger mellom Norge og vedkommende nasjon. I denne forbindelse vil jeg presisere at NATO SOFA utgjør et ytre rammeverk som medlemslandene må respektere ved inngåelsen av nye avtaler. Samarbeidet med våre allierte er tuftet på en forutsetning om, og tillit til, at deres aktivitet i Norge er innenfor rammeverket slik at Norge og norske interesser, herunder norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk knyttet til Russland ivaretas og respekteres.