Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

Dokument nr. 15:1619 (2018-2019)
Innlevert: 13.05.2019
Sendt: 13.05.2019
Besvart: 22.05.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i prosessen med å tillate nye produkter som e-sigaretter og "heets"?

Begrunnelse

Ifølge rapporten «Tobakk i Norge» fra Folkehelseinstituttet, er det om lag 150.000 nordmenn som opplyser at de bruker e-sigaretter daglig eller av og til. De handler jevnlig nikotinholdig væske i utlandet, fordi regjeringen fortsatt ikke har åpnet for salg av e-sigaretter med nikotin i Norge,
Folkehelseinstituttet bekrefter på sine nettsider at e-sigaretter og nikotinholdig væske «i hovedsak blir importert fra utlandet eller kjøpt fra utsalgssteder ved besøk i Sverige eller Danmark».
Det var i desember for to og et halvt år siden at Stortinget vedtok å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin. Årsaken til at dette ennå ikke er blitt fulgt opp i praksis, er at EUs tobakksproduktdirektiv, som åpner for slikt salg, ennå ikke er blitt innlemmet i EØS-avtalen.
Helse- og omsorgsdepartementet har vist til «forsinkelser på EU-siden» og «en del interne prosesser på EU-siden som vi ikke har påvirkning på», som forklaringer på at tobakksproduktdirektivet ennå ikke er blitt innlemmet i EØS-avtalen.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Norge har siden 1989 hatt et forbud mot import og salg av nye tobakks- og nikotinprodukter. Som det fremkommer i regjeringens nye tobakksstrategi, som er inntatt i Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga, ønsker regjeringen å oppheve dagens forbud mot nye produkter av hensyn til skadereduksjon for etablerte røykere som ikke greier eller vil slutte. Samtidig er vi opptatt av å hindre tobakksbruk og nikotinavhengighet blant barn og unge. Dette innebærer at vi må finne en balanse som stadig må vurderes i lys av markedsutviklingen og ny kunnskap.

Som min forgjenger Åse Michaelsen orienterte deg om i sitt svar av 27. september 2018 til skriftlig spørsmål nr. 2322, vil forbudet mot e-sigaretter med nikotin og produkter med oppvarmet tobakk oppheves så snart de vedtatte endringene i tobakksskadeloven basert på EUs tobakksdirektiv 2014/40/EU, trer i kraft i Norge.

E-sigaretter med nikotin vil da underlegges en særskilt registreringsordning hos Legemiddelverket, mens nye tobakksprodukter vil underlegges en godkjenningsordning hos Helsedirektoratet.

Prosessen med innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen er fortsatt pågående, men forventes ferdigstilt i løpet av inneværende år. Som kjent har det tidligere vært forsinkelser i denne saken, men innlemmelsesprosessen har nå kommet videre og alle parter bidrar til å sørge for en raskest mulig ferdigstillelse. Deretter vil saken sendes til Stortinget for formelt samtykke.