Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:23 (2019-2020)
Innlevert: 04.10.2019
Sendt: 04.10.2019
Besvart: 10.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Flere og flere foreldre melder om at norske barnehager tar i bruk lekser som en del av skolestarterprogrammet for 5-åringene.
Har ministeren oversikt om dette er et omfattende "tiltak" og synes ministeren at lekser i barnehagen er en naturlig del av skolestarterprogrammet til norske 5 åringer?

Begrunnelse

Et leserinnlegg på NRK ytring har denne uka skapt mye diskusjon. Under overskriften "Dropp lekser i barnehagen" forteller ei mor om 5åringen som kom hjem med lekser etter at hen startet som skolestarter i barnehagen. https://www.nrk.no/ytring/dropp-lekser-i-barnehagen_-1.14723055?fbclid=IwAR3NI0odJRabIjVWbudGs3_4FLPBaLhEqE9ZzXF3OVJ0phLQYKK2Sid6io4
Dette innlegget har sjokkert mange. Det står ingenting om lekser i rammeplanen for barnehager. Men i dette tilfellet bruker barnehagen den faglige pedagogiske begrunnelsen at barna skal få et godt forhold til lekser og gjøre overgangen til skolen så god som mulig.
Noe av kritikker og bakgrunnen for at et enstemmig storting har bedt regjeringen evaluere 6årsreformen har jo vært at det instrumentalistiske læringssynet, mer og mer har overtatt også hos våre aller yngste skolebarn. Læringskrav, mål og resultater overskygger skoledagen også på 1.-4. trinn.
For SV har det hele tiden vært viktig at skolen ivaretar barndommens egenverdi.
Vi må ivareta hele barnet og det er viktig å sørge for at barnehagen og skolen er tilpasset de ungene vi har.
Det at vi nå ser at skolen og skolens rutiner med lekser inntar også barnehagen er ikke en utvikling vi liker og samsvarer dårlig for de av oss som mener vi må få mer lek gjennom læring og barnehagepedagogikk også inn i skolen.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg er opptatt av at overgangen mellom barnehage og skole skal være så god som mulig. Barna skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen slik at de kan oppleve trygghet og mestring allerede fra skolestart.

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver legger rammene for hvordan barnehagene skal forberede barna til skolestart. Rammeplanen forplikter barnehagen til å legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning, og barnehagen skal samarbeide med foreldre og skole om dette. Rammeplanen vektlegger at de eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Det står videre i rammeplanen at de eldste barna skal få med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. De skal få mulighet til å avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.

Det refereres til en sak der lekser er gitt i en barnehage med begrunnelsen at barna skal få et godt forhold til lekser. Departementet har ikke oversikt over hvorvidt det er vanlig å gi lekser i barnehagen, men lekser er ikke nevnt i rammeplanen og vi har heller ingen grunn til å tro at det er en etablert tradisjon.

Som kunnskapsminister er jeg opptatt av at det også er et lokalt handlingsrom for barnehager og barnehageeiere. Vi må stole på at barnehageeiere, styrere og de som jobber i barnehagen har kompetansen til å foreta de konkrete pedagogiske avveiningene innenfor føringene av rammeplanen og barnas behov. All praksis skal understøtte målsettingene og føringene i rammeplanen. Dersom foreldre har spørsmål til barnehagens praksis, bør de ta kontakt med barnehagen. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger og ta hensyn til foreldrenes synspunkter.

Barnehagen skal forberede barna på skolestart, men skolene skal også være forberedt på å ta imot skolestarterne. Regjeringen har derfor lovfestet en plikt for skolene til å samarbeide med barnehagene om denne overgangen. I forslagene til nye læreplaner for skolen, som nettopp har vært på høring, vektlegges dessuten mer læring gjennom lek og utforskning for de yngste barna i skolen. I høringssvarene vi nå har mottatt har vi fått mange positive tilbakemeldinger på at de nye læreplanene er mer i tråd med de yngste elevenes behov enn de gjeldende læreplanene.