Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1255 (2019-2020)
Innlevert: 19.03.2020
Sendt: 19.03.2020
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 26.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hva skal foreldre, som ikke har krav på omsorgspenger, med hjemmeboende barn med multifunksjonshemminger leve av når dagtilbud og skole er stengt?

Begrunnelse

Jeg har blitt gjort oppmerksom på en situasjon der en foreldre må være borte fra arbeid for å pleie sin 19 år gamle sønn som er hjemmeboende om multifunksjonshemmet. Hans skoletilbud er stengt på grunn av smittesituasjonen. Det er behov for pleie 24/7. Da barnet ble 18 år falt omsorgsdager bort og barnet ble kommunens ansvar. Foreldrene har vært i kontakt med Nav som sier de må ta kontakt med kommunen om omsorgslønn. Kommunen svarer da at en slik søknad ikke vil behandlet da det er Stortingets krisepakke som skal sikre disse situasjonene.
Foreldrene har heller ikke krav på pleiepenger på grunn av barnets alder.
Det er straks behov for avklaring for de som er rammet og ikke kan arbeide.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Vi er i en krevende situasjon for tiden og stengte dagtilbud og skoler gjør situasjonen vanskelig og mer belastende for pårørende. Jeg har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag snarlig å vurdere råd til kommunene om pårørendes rolle og involvering i de kommunale hjemmetjenestene.

Pårørende som har omfattende omsorgsoppgaver og som utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan få omsorgsstønad. Selv om ingen pårørende har rett til å få omsorgsstønad, har kommunen plikt til å tilby ordningen. I en slik situasjon som beskrives her, bør kommunen gå i dialog med de pårørende og finne ut hva de kan tilby av pårørendestøtte.

Når det gjelder den videre oppfølging av pårørende i situasjoner som dette ville vi normalt innhentet informasjon fra Helsedirektoratet for å kunne besvare dette spørsmålet på en best mulig måte. Jeg ber om forståelse for at vi i den situasjonen vi står i nå knyttet til koronaviruset ikke finner det riktig å be om at denne typen henvendelser prioriteres. Spørsmålsstiller er selvfølgelig velkommen til å stille spørsmål på nytt når situasjonen er mer avklart.