Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1998 (2019-2020)
Innlevert: 19.06.2020
Sendt: 22.06.2020
Besvart: 30.06.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): Vil regjeringen sikre at også de bedriftene og gründere som har investert med sikte på å starte sin virksomhet våren 2020 vil kunne få hjelp med en andel av sine faste utgifter?

Begrunnelse

Kompensasjonsordningen gir bedrifter hjelp med en andel av sine faste utgifter, men forutsetter at bedriften kan dokumentere et omsetningsfall i forhold til samme måned året før. Oppstartsbedrifter kan ikke det. For bedriften Han Sylte i Fauske kommune gjør sammenligningen med 2019 at de ikke har kunnet dokumentere et omsetningsfall. De har nemlig utvidet virksomheten fra salg av lokalmat og til overnatting og arrangementer ved hjelp av store investeringer i løpet av vinteren, og hadde mange bookinger både fra brylluper og jubileer sammen med feriereisende fra mars 2020. Det meste er kansellert, men de får ingen støtte til å dekke faste utgifter hverken i vår eller gjennom høsten. Slik kan vi miste en god bedrift som ville hatt livets rett hvis folk kunne samles eller reise. Bedrifter opplever at de tar sin del av dugnaden uten at de får noen hjelp fra staten mens kompensasjonsordningen stiller opp for mange andre bedrifter.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen har innført omfattende tiltak i møte med virusutbruddet for å unngå at ellers levedyktige foretak som ble hardt rammet skulle gå konkurs som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Siden 12. mars har regjeringen blant annet innført lånegarantiordningen, kompensasjonsordningen for næringslivet, lønnsstøtteordningen og flere næringsrettede ordninger. Hensikten med ordningene har vært å bidra til at arbeidsplasser trygges og at aktiviteten raskt kan ta seg opp igjen når smitteverntiltakene lettes på.

Den midlertidige kompensasjonsordningen for bedrifter med stort inntektsbortfall ble innført i den første fasen av tiltak. Ordningen er midlertidig og er nylig forlenget til og med august. Terskelen for å komme inn i ordningen er et omsetningsfall på minst 30 pst. (20 pst. i mars) fra samme måned året før. Det stilles krav til skatteplikt, og registrering i foretaksregisteret eller enhetsregisteret.

I utformingen av ordningen ble hensynet til hurtighet og automatisering, og hensynet til millimeterrettferdighet veid opp mot hverandre. Vi måtte velge en utforming av ordningen som var mest mulig generell og kunne nå bredt og raskt ut til næringslivet, med den kostnad at den ikke traff alle like godt. En slik tilnærming har vært avgjørende for at det var mulig med en hurtig implementering av tilskuddsordningen basert på automatisert saksbehandling.

Hvor stor støtte en virksomhet kan få er blant annet avhengig av størrelsen på bedriftens uunngåelige faste kostnader, og omsetningsfallet i prosent i støttemåneden sammenlignet med en normalsituasjon. Metoden for å beregne omsetningsfallet søker å ivareta hensynet til vekstbedrifter. For foretak som var eldre enn et år i støttemåneden, beregnes omsetningsfallet med utgangspunkt i omsetningen i samme måned året før, justert for en vekstfaktor. Denne vekstfaktoren er endring i omsetningen fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Vekstfaktoren gjør at bedrifter som har vokst mye etter den sammenlignbare måneden året før, får beregnet omsetningsfall utfra et høyere nivå enn uten denne faktoren, noe som gir et større omsetningsfall. Vekstfaktoren ble inkludert i beregningen for å ivareta hensynet til nyoppstartede bedrifter og vekstforetak. For foretak som er yngre enn ett år i støttemåneden beregnes omsetningsfallet på grunnlag av omsetningen i januar og februar 2020.

Foretak som har investert rett før virusutbruddet og som på grunn av utbruddet ennå ikke har hatt inntjening på disse investeringene, vil ikke ha et egnet grunnlag for å beregne omsetningsfall. Det skyldes at disse foretakene aldri har hatt omsetning knyttet til de nye investeringene, som kan benyttes som en referanse. Kompensasjonsordningen beregner støtte basert på foretakenes faktiske omsetningsfall. Dersom kompensasjonsordningen i stedet skulle beregnet omsetningsfallet med utgangspunkt i forventet eller budsjettert omsetning, ville ordningen måtte legges helt om, og endringen måtte gjelde for alle foretak. Det ville komplisert ordningen betydelig, gitt et mer omfattende kontrollarbeid med påfølgende større treghet i forvaltningen, samt økt risiko for misbruk. Forvaltningen av ordningen er allerede svært ressurskrevende og legger beslag på mye kapasitet hos Skatteetaten.

Oppstartsbedrifter som før virusutbruddet hadde lav eller ingen omsetning kan eventuelt benytte seg av en eller flere av de andre ordningene som er innført i møte med virusutbruddet, for eksempel lånegarantiordningen eller ordningen under Innovasjon Norge, dersom kriteriene for å få støtte under disse ordningene er oppfylt. Bedrifter som denne våren permitterte ansatte kan også søke om støtte til å ta tilbake egne ansatte i jobb, forutsatt at de ansatte var permittert før 28. mai 2020.