Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2500 (2019-2020)
Innlevert: 03.09.2020
Sendt: 03.09.2020
Besvart: 14.09.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Respekt for menneskerettighetene er fastlagt som prinsipp i Norges avtale med Polen om EØS-midlene i 2014–21. Flere polske kommuner har vedtatt å være såkalte «LHBT-frie soner», f.eks. Krasnik i Øst-Polen i mai 2019. Krasnik mottar norske EØS-midler.
Hva vil utenriksministeren foreta seg overfor Krasnik og andre polske kommuner for å sørge for at EØS-midlene faktisk ivaretar grunnleggende menneskerettigheter til LHBT+-personer?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Regjeringen fører en konsekvent og langsiktig politikk globalt for beskyttelse av LHBTI-personer og bekjempelse av diskriminering i lovgivning og praksis. I Granavolden-plattformen har vi slått fast at regjeringens utenriks- og utviklingspolitikk tar utgangspunkt i at alle mennesker har universelle rettigheter og at statene har plikt til å beskytte disse rettighetene.

Vi har notert med bekymring at flere polske kommuner, fylkeskommuner og provinser har erklært seg som såkalte «LHBTI-ideologi-frie soner». Slike erklæringer er ikke forenlige med det verdigrunnlaget og samarbeidet i Europa bygger på. Det er også grunn til å stille spørsmål ved om dette er diskriminering i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen. LHBTI-personer har krav på den samme beskyttelsen mot brudd på sine individuelle rettigheter og friheter som alle andre europeiske borgere.

Norges avtaler både med EU-kommisjonen og hvert enkelt mottakerland av EØS-midler er forankret i det europeiske konvensjonssystemets verdigrunnlag. Alle aktiviteter vi finansierer, er basert på at de involverte respekterer og aktivt deler og fremmer grunnleggende rettigheter og friheter, inkludert minoriteters rettigheter. Dette følges opp i alle faser av programmene og prosjektene, både i planlegging, gjennomføring og rapportering. Dersom det fremkommer at prosjekter ikke respekterer regler og inngåtte avtaler, kan prosjekter stanses og finansieringen trekkes tilbake. Dette har skjedd tidligere. På grunn av utviklingen i Polen vil giverne følge tett alle programmer og prosjekter som finansieres med EØS-midler.

Basert på en juridisk vurdering Utenriksdepartementet har bestilt (fra sekretariatet for EØS-midlene (FMO)), vil det ikke være i tråd med regelverket for EØS-midlene å gi prosjektfinansiering til de kommunene og fylkeskommunene i Polen som har erklært at de vil være «LHBTI-ideologi-frie soner». Disse kommunene kan ikke anses å være i stand til å oppfylle de gjennomgående målsettingene om aktivt å dele og fremme grunnleggende rettigheter og friheter.

Krasnik og kommuner med tilsvarende erklæringer har i inneværende finansieringsperiode ikke mottatt prosjektstøtte og vil heller ikke motta slik støtte så lenge disse erklæringene står ved lag. Dette vil også gjelde alle institusjoner som er under kommunal kontroll. Andre aktører i de samme kommunene berøres ikke. Dette vil for eksempel gjelde sivilsamfunnsorganisasjoner. Kommuner som ikke har erklært seg som «LHBTI-ideologifrie soner», men som ligger i fylker/provinser med slike erklæringer, er heller ikke omfattet.

Det er polske myndigheter som i første rekke er ansvarlig for at EØS-midlene gjennomføres i tråd med regelverket. Jeg har derfor tatt et initiativ overfor de andre giverlandene, Island og Liechtenstein. Sammen vil vi om kort tid orientere polske myndigheter for at det ikke skal være noen usikkerhet knyttet til hvordan regelverket for EØS-midlene skal tolkes og praktiseres. Dersom dette ikke følges opp av polske myndigheter, vil vi som givere på selvstendig grunnlag stanse utbetalingen til prosjekter hvor de omtalte kommunene deltar.

Vi gjennomgår også det regionale samarbeidsfondet under EØS-midlene som forvaltes direkte av oss som givere. Vi vi se til at de samme kommunene heller ikke får finansiering fra den påtenkte prosjektporteføljen.