Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:461 (2020-2021)
Innlevert: 15.11.2020
Sendt: 16.11.2020
Besvart: 23.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Hvorfor er de som lager musikken ekskludert fra å få del i midler fra stimuleringsordningen gjennom at arrangørene ikke kan legge inn hele kostnaden til å betale disse som i en normalsituasjon i søknaden til Norsk Kulturråd, når forskriften for ordningen sier at hele næringskjeden skal stimuleres, og når det ikke er foreslått andre ordninger for denne gruppen som kompenserer tilstrekkelig for denne utelatelsen?

Begrunnelse

Arrangører kan nå søke Norsk Kulturråd om midler fra stimuleringsordningen for å kunne gjennomføre arrangementer som om det var en normalsituasjon, og som om alle billetter blir solgt. Det betyr at alle involverte aktører vil få betalt som i en normalsituasjon. På kulturrådets nettsider står det imidlertid at arrangører bare skal føre opp utgifter til vederlag til de som har laget musikken for de billettene som faktisk er solgt. Det betyr at TONO kun vil kunne kreve inn vederlag til komponister, låtskrivere og musikktekstforfattere for maksimalt 200 solgte billetter. Konsekvensen av dette er at alle får betalt som i en normalsituasjon, bortsett fra de som lager musikken. De får i stedet bare betalt på grunnlag av de maksimalt 200 billettene som faktisk er solgt, og for enkelte områder bare for inntil 50 billetter. (Slik smittevernreglene er per nå). Ettersom vederlaget til disse rettighetshaverne varierer etter antallet solgte billetter, betyr dette en sterk begrensning på hvilke inntekter de som lager musikken kan få.
TONO har i sitt innspill til statsbudsjettet 2021 gjort rede for et vederlagstap for norske komponister og låtskrivere på minimum 43 millioner fra mars av, og tapene vokser for hver dag aktiviteten er redusert som følge av smittevernbegrensninger. Dette tapet har ikke blitt kompensert gjennom noen av ordningene som har blitt opprettet. Regjeringen har bevilget 130 millioner til rettighetshavere for å styrke deres økonomi, men bare 17 millioner av dette er rettet mot musikkfeltet, og bare 8 av disse 17 millionene er direkte rettet mot de som lager musikken gjennom ordningen for bestillingsverk og produksjonsstøtte i Norske Kulturråd. Det skapende musikkfeltet har derfor et klart behov for å være del av stimuleringsordningen og det er ikke lett å se at det er hjemmel i forskriften for å ekskludere denne gruppen.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Jeg har på pressekonferansen jeg avholdt 20. november varslet at vi jobber med å vurdere hvordan vi også kan ivareta rettighetshavere i TONO i det videre. Dette vil vi komme tilbake til straks arbeidet er sluttført.
Gjennom stimuleringsordningen som ble etablert tidligere i høst, kan arrangører få tilskudd til å gjennomføre arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlige myndigheter som følge av covid-19. Det er en målsetning at ordningen skal stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede, ved at arrangørene overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler. Ordningen forvaltes av Norsk kulturråd.
Jeg er oppmerksom på at stimuleringsordningen ikke treffer alle i verdikjeden like godt. Derfor har regjeringen også styrket andre ordninger, bl.a. ved at vi viderefører kompensasjonsordningen ut året og har varslet i Prop. 51 S (2020–2021) at vi i kompensasjonsordningen bl.a. vil flytte datoen for når et arrangement senest må være planlagt fra 1. august til 5. november. Dessuten, der tilskudd til arrangørleddet ikke anses tilstrekkelig for å nå de kulturpolitiske målene, styrker vi etablerte ordninger i Kulturfondet, Norsk filminstitutt og KORO. Her er det bevilget totalt 130 millioner kroner til effektive og ressursbesparende løsninger, som feltet selv også har etterspurt. I tillegg kommer midler til ekstraordinære kunstnerstipend i forbindelse med pandemien. Dette skal stimulere til produksjon og aktivitet i situasjonen vi står i nå.
Jeg vil gjerne legge til at jeg er enig med TONO når de i brevet til oss i departementet 16. november skriver at TONOs medlemmer legger grunnlaget for hele konsertøkonomien.
Jeg har hele tiden sagt at jeg vil vurdere justeringer i ordningene når det viser seg nødvendig. Det står jeg selvsagt ved. Og dette kommer jeg som nevnt tilbake til straks arbeidet er sluttført.