Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1294 (2020-2021)
Innlevert: 12.02.2021
Sendt: 15.02.2021
Besvart: 23.02.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringens lanserte nylig «Handlingsplan mot antisemittisme». I den sammenheng vil Frp peke på Stiftelsen Hvite Busser som gjennom en årrekke har spredd kunnskap om antisemittisme til mange hundre tusen norske ungdommer. Korona-epidemien har satt en full stopper på deres virksomhet. Frp mener det må iverksettes ekstraordinære tiltak for å hjelpe Hvite Busser nå.
Vil statsråden åpne for at midlene på posten «Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme» kan omfordeles til Hvite Busser?

Begrunnelse

Hvite Busser er i følgende situasjon:

• I et normalår har Hvite Busser en budsjettert inntekt på 10 – 11 mill.
• Det har ikke vært mulig å arrangere turer siden nedstengning i mars i fjor.
• For å overleve har de levd på oppsparte midler, og også solgt huset sitt i Ferjegt 1.
• De har fått 1 mill i prosjektmidler fra Innovasjon Norge til utvikling av Norgesturer. Det har vi langt på vei gjort, med svært bra turopplegg, men pandemien stopper også disse turene.
• De har ikke fått noe midler fra Kompensasjonsordningen. Grunnen er at de ikke betaler skatt fordi de er en non-profit stiftelse.
• Hvite Busser har henvendt seg til Kulturdepartementet, og til Kunnskapsdepartementet med en åpen forespørsel om støtte. Den ble avslått og vi ble henvist til Kulturrådet og/eller Lotteri- og stiftelsestilsynet.
• De ble avvist i Kulturrådet fordi vi ikke matchet søknadskriteriene.
• De søkte dekning av inntektstap i Lotteri- og stiftelsestilsynet, men fikk avslag fordi arrangementene ikke foregår i Norge.

Hvite Busser er en svært viktig del av norsk opplæringskultur. Sammen med Aktive Fredsreiser har de mer enn 20 000 ungdommer på tur hvert år.

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: Covid-19-situasjonen som oppstod i mars 2020 har dessverre hatt og har fortsatt konsekvenser for svært mange virksomheter i Norge. Blant annet har en rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer blitt helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet. Av mange grunner er det ikke mulig å vurdere søknader om økonomisk kompensasjon fra virksomheter og organisasjoner enkeltvis. Regjeringen har derfor opprettet flere ulike støtte- og kompensasjonsordninger for ulike typer virksomheter.

Tilskuddsordningen for skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme ble opprettet i 2019 som en oppfølging av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2019. Målet er å gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder fra andre verdenskrig. Tilskuddet skal brukes til å redusere prisen på turen for ungdommene som deltar på turen og kan dekke opplæringsrelaterte utgifter, eksempelvis læremateriell, inngangspenger, omvisninger og utgifter til reiseledere som underviser ungdommene på turen. Tilskuddsmottakere kan være private og offentlige, kommersielle og ideelle norske virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret, herunder skoler/skoleeier, FAU, lag og foreninger og profesjonelle turoperatører.

Bevilgningen for reiser i skoleåret 2020-21 er på om lag 15,5 mill. kroner. Bevilgningen for inneværende skoleår er tildelt 45 ulike tilskuddsmottakere og omfatter 12 351 reisende. For skoleåret 2019-20 ble det utbetalt om lag 15 mill. kroner i tilskudd til 38 ulike tilskuddsmottakere, dette omfattet 16 596 reisende. Av dette beløpet ble om lag 3,4 mill. kroner tilbakebetalt fra tilskuddsmottakerne på grunn av avlyste turer.

Som følge av covid-19-situasjonen, endret Kunnskapsdepartementet i september 2020 retningslinjene for tilskuddsordningen, slik at reisemål i større grad kan tilpasses minnesteder fra andre verdenskrig som finnes i Norge, og at skoleturene kan ha færre enn tre overnattinger, eller være kun dagsturer. Målet med endringene var å gi større rom for at både elever, skoler og turarrangører kunne utforme tilbud som det er mulig å gjennomføre under pandemien.

Tilskuddet gis etter vilkårene i forordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntaket), som er tatt inn i norsk rett gjennom forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1. For at tilskuddet skal være lovlig, må det gis i samsvar med vilkårene i gruppeunntaket. Et sentralt vilkår er at tilskuddet skal gå til utdanningsaktiviteter på kulturfeltet. Den opplæringen elevene får i forbindelse med besøk ved minnesteder etter andre verdenskrig, regnes som utdanningsaktiviteter det kan gis støtte til etter dette regelverket. Det er ikke anledning til å gi tilskuddet til andre utgifter hos de aktuelle mottakerne. Det er heller ikke tillatt å gi tilskuddet til virksomheter som er i eller står i fare for å komme i økonomiske vanskeligheter.

Det vil ikke være mulig å endre retningslinjene for tilskuddsordningen for å kunne tildele kompensasjon til en eller flere tilbydere av slike turer, uten at tilskuddsordningen vil være i strid med vilkårene i gruppeunntaket og dermed ikke tillatt etter EØS-retten. Ordningen er innrettet slik at tilskudd kan gis til foretak som driver økonomisk aktivitet slik dette er definert i EØS-retten. Tilskuddet regnes dermed som offentlig støtte etter EØS-avtalen artikkel 61 (2).